Język życia

Metodę Marshalla Rosenberga poznałam wiele lat temu. Wydawała mi się trochę prymitywna, mechanistyczna i nieszczera. Ze względu na konieczność zwerbalizowania swoich emocji, potrzeb i wyraźne oświadczenie, czego chcę od drugiej osoby, bez manipulacji, roszczeń i oczekiwań, że wszystko będzie tak jak ja chcę (inaczej nie bylo by to żądanie zapakowane w groźbę) wydawała mi się […]

Ненасильственное общение. Nonviolent communication

С методом Маршалла Розенберга я познакомилась много лет назад. Он мне тогда показался немного примитивным, механическим и неискренним. Потому что необходимость проговаривать свои эмоции, потребности и ясное высказывание того, чего я хочу от другого человека без манипуляций, претензий и ожидания, что всё будет по-моему (иначе зачем эта упакованная в угрозу просьба) выглядела для меня ну, […]